1

قیمت خانه در استانبول به پول ایران

News Discuss 
بله امکان دارد اما این خانهها بخصوص در شهرهای بزرگ در مناطق بومینشین استانبول یا آنکارا قرار دارد و طبیعتاً پذیرش خارجی در مناطق بومی که ارتباط و فرهنگ خاصی بین آنهاست حداقل در ابتدای مهاجرت و اقامت ترکیه کار سادهای نیست. با توجه به اینکه کشور ترکیه، کشوری http://garrett019rb.targetblogs.com/12232086/اقامت-ترکیه-برای-ایرانیان-در-سال-2021-3-روش-بدون-ریسک

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story