1

කොරියානු භාෂා ගුරුවරයා Options

News Discuss 
කොරියානු භාෂා විභාග ප්‍රථිපල මෙතැනින්..! කිරුලහිමි ලී හ්වොන් කුමරු බෝ-ක්‍යුං හට විවාහ කර දෙයි. ලී හ්වොන් බෝ-ක්‍යුං සමග විවාහය පිළිගැනීමට දැඩිව ප්‍රතික්ෂේප කරයි; ඇය සමග කායිකව එක් වීම වැළැක්වීමට ඔහු නිතර නිතර අසනීප තත්ත්වයන් පෙන් ළුූ අතර ඔහු බෝ-ක්‍යුං සමග තිබූ කිසිදු සම්බන්ධයක් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ නොකළේ ය. හ්වොන් තමන්ට https://korean-language-balangoda56554.collectblogs.com/53315400/ක-ර-ය-න-භ-ෂ-ග-ර-වරය-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story