1

نقاشی کردن تخته سه بنلاد - ایران چوب

News Discuss 
در روش از روستای شجاع می گذشتیم و حین فرصت زورمند روستا بود و هنوز شهرک گلستان مهیا نشده بود و اندر وسط صراط سر خویشاوند هر دهات و دهقان سگ به مقصد ما تاخت می کرد آنگاه اندر ید هر دوی ما چوبی بود که همان برانگیزنده می شد https://ztndz.com/story11413014/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story