1

بررسی مدافعه کششی میلگرد از وب سایت آهن قوم ها

News Discuss 
از آنجایی که بتن به طرف تنهایی نمیتواند قدرت کششی مناسبی داشته باشد به سوي همین دلیل دلمشغولي باید از مقاطع دیگری برای ايستادگي کششی بتن و افزودن به پافشاري ساختار بهره گيري شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که عايدي پروژه های عمرانی و خانه سازی http://collinen5vh.articlesblogger.com/17921296/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story