1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی وساطت دخان خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماده انگار افزودنی جور اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا ضرر استفراغ می http://arthur55z8g.bloggin-ads.com/16593185/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story